БодитFX

БодитFX бол таны мѳнгѳн хѳрѳнгийг хамгийн найдвартайгаар Улаанбаатар Боурсын

АрилжааFX технологийн шийдлийг ашиглан гадаад валютын арилжаанд оруулах боломж

Арилжааны тѳлбѳр тооцоог Голомт Кастодианаар

Хэнтэй, хэзээ ч арилжаанд орсон нэг дансаар
Тѳлбѳрийн эсрэг тѳлбѳр зарчмыг харилцагчдад санал болгож буй анхны шийдэл
Богино интервалаар тѳлбѳр тооцоогоо гүйцэтгэх боломж
Банк хоорондын шилжүүлэг

Технологийн шийдлийг Улаанбаатар Боурс

АрилжааFX платформын бүх давуу талуудыг агуулсан
Систем таны данс хоорондын холболт, мэдээлэл дамжуулах суваг бүрэн автоматажсан
Илүү их хурдыг, эрсдэлгүй орчинд
API холболт, Straight Through Processing

БодитFX Түгээмэл асуултууд

  • БодитFX гэж юу вэ?

    Улаанбаатар Боурс, Голомт Кастодианы хамтран зохиосон арилжааны шийдэл. АрилжааFX цахим системд нэвтрэх хамгийн найдвартай, ТэТ аргачлалыг дэмждэг технологийн үйлчилгээ.

  • Яагаад БодитFX сонгох вэ?

    Их дүнтэй валют арилжаа, холбогдох тѳлбѳр тооцоог хамгийн инновацлаг банк, валют арилжааны анхдагч цахим талбарын хамтарсан шийдэл л дээд түвшинд гүйцэтгэнэ.

  • БодитFX сервисийг хэрхэн хүлээн авах вэ?

    Зѳвхѳн АрилжааFX системд бүртгэлтэй гишүүд Улаанбаатар Боурс, Голомт Кастодиантай гурвалсан гэрээ байгуулахад л хангалттай.